צור קשר לוח שידורים שדרנים תכניות חדשות אודות
התכנית הבאה: אור הזוהר והקבלה עכשיו בשידור: שבת מיוזיק
גבר בן 77 נפטר מקורונה בביה״ח העמק
שר הבריאות ליצמן ורעייתו חולים בנגיף. מנכ״ל המשרד נכנס לבידוד
תינוק בן 5 שבועות חולה מכפר יסיף חולה בקורונה
שני תושבי צפת הובאו אמש ל״זיו״ לאחר שנדבקו בקרונה.
חיילת בת 19 מניר דוד חולה בקורונה
היא השנייה שחולה מ׳עמק המעיינות׳ לאחר שצעיר נוסף נמצא במתקן החלמה
לכל המבזקים
לכל המבזקים

תקנון

 

תקנון פורום אתר רדיו "קול רגע"


גולשים ומאזינים יקרים:

תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס גם לנשים כאחד.

תקנון זה מהווה ההסכם שבין רדיו קול רגע (להלן: "הרדיו") לבין הגולשים באתר (להלן: "המשתמש").
ראשית אנו מודים לך על כי בחרת באתר שלנו בו תוכל למצוא קבוצות דיון במגוון נושאים, פורומים ומידע בדבר הרדיו.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בתקנון לבין פרסום אחר יגבר האמור בתקנון זה.

פתח דבר:
1. בפרק זה יוגדרו התנאים החלים על המשתמשים בעת השימוש במערכת האתר בכלל ובקבוצות הדיון בפרט, המוחזקות על מחשבי הרדיו.

2. אנא קרא את התנאים בקפידה, המשך השימוש באתר לאחר קריאת תנאי השימוש ו/או הכניסה לאתר מהווה הסכמה לתנאים בתקנון זה וכי המשתמש מתחייב לעמוד בכל התנאים הכרוכים בשימוש באתר זה. אם אינך מסכים לתנאים דלעיל, אנא הימנע משימוש באתר הרדיו.

פרסום:
3. פרסום בתקנון זה הינו כל תוכן שיועלה לאתר ע"י המשתמשים לרבות: תמונות, אלבומים, סרטונים, חיבורים , מסרים וכן כל חומר פרסומי בדבר בית עסק או מוצר.

4. בראשית הדברים יובהר כי כל פרסום שיפורסם ע"י המשתמש באחת מקבוצות הדיון ברדיו מחויב לעמוד בתנאי הפרסום שלהלן.

5. זאת ועוד, הרדיו שומר לעצמו את הזכות להשתמש ו/או להציג כל מידע שיפורסם בקבוצות הדיון השונות כך שיהיה חשוף לעיני כל.

6. יובהר, למען הסר ספק כי כל תוכן שיפורסם ע"י המשתמש לרבות סרטים, תמונות, חיבורים ומסרים או כל דבר אחר הינו באחריותו של המשתמש המפרסם.

7. אין הופעת תכנים כלשהם באתר משמע כי הרדיו נושא באחריות כלשהי לגביהם.

8. המשתמש מתחייב להימנע מפרסום המנוגד לכל דין ובין היתר:
א. פרסום בעל אופי בלתי חוקי ו/או מיני ו/או טורדני ו/או עוין ו/או מזיק ו/או גזעני ו/או מעליב.
ב. פרסום הפוגע ברגשות הציבור.
ג. פרסום המכיל דברי תועבה.
ד. פרסום הפוגע בזכויות קנייניות ו/או בזכויות של צדדים שלישיים.
ה. פרסום הפוגע בסימני מסחר.
ו. פרסום המהווה שידול לדבר עבירה.
ז. פרסום שיש בו וירוס ו/או נגיף העלול לפגוע בזכויות קנייניות של צד ג'.
ח. פרסום המהווה פגיעה בפרטיות.
ט. כל פרסום האסור לפרסום על פי כל חוק ו/או צו.

9. על המפרסם לשמור על כללי זכויות היוצרים בכלל וקניין רוחני בפרט ובין היתר להימנע מפרסום מסר שהזכויות בו אינן שייכות למשתמש, יובהר בזאת כי פרסום שכזה מותנה בהסכמת בעל הזכות.

10. יובהר בזאת כי המשתמש מאפשר לרדיו או מי מטעמו לעשות כל שימוש שהוא בפרסום אשר הועלה במסגרת האתר ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם באינטרנט וזאת לצורכי האתר, יחסי הציבור שלו וכן קידומו וזאת ללא הגבלת זמן.

11. השימוש בתכנים המפורסמים יעשה לשירותו של הרדיו ולכל מטרה שיצטרך לצורך קידומו ופרסומו וזאת מבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתמש או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור וזאת גם במידה והאתר יפיק רווח כלשהו בגין השימוש בפרסום האמור.

12. יודגש, כי היה ויתגלה תוכן פרסומי שאינו עומד בסטנדרטים המקובלים באתר הרדיו יפעל הרדיו במהירות האפשרית על מנת להסירו ו/או למנוע פרסומו.

13. למען הסר ספק, יודגש כי למרות זכותו של הרדיו להסיר פרסומים ללא כל פיצוי ו/או הודעה מוקדמת אין הרדיו מתחיב במידית לפעול לשם הסרת פרסום אסור ו/או האחריות לפרסום כאמור הינה על מפרסמו בלבד.

14. הרדיו אינו יכול לבדוק ואף לא יבדוק את המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי המשתמשים האחרים באתר ואת נכונות הפרסום ודיוקו. אשר על כן, המפרסם בלבד ישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שישוגר לקבוצות הדיון ולמלוא התוצאות שינבעו מהסתמכות אחרים על מסר זה וכן הסתמכות המשתמש על מסרים אחרים שפורסמו באתר.

15. המפרסם פרטים אישיים נושא באחריות הבלעדית לחדירה לפרטיותו לרבות הטרדות, הצקות וכיוצא בזאת.

16. המפרסם פרסום אסור אשר יגרום בדרך כלשהי לנזק ו/או פגיעה בצד שלישי שלא על פי תקנון זה יהיה מחויב לפצות ו/או לשפות את הרדיו בגין כל מרכיב נזק שיתבע ע"י הצד השלישי וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

17. הרדיו על פי תקנון זה הינו הגוף היחידי שבסמכותו ובשיקול דעתו הבלעדי היכולת לסרב לאשר פרסום של כל הודעה שמפרה הוראות תקנון זה.

18. זאת ועוד, משתמש שיבחר להסתמך על הפרסום ולהתחייב בעסקה כלשהי אין הרדיו נושא באחריות ו/או בחובה למשתמש ו/או לספק השירותים ו/או המוצר.

19. הרדיו לא ישא בכל אחריות ביחס להודעות ולתכנן שיפורסמו בקבוצות הדיון. יובהר בשנית כי אין הרדיו בוחן את מהימנותן ו/או דיוקן ו/או שלמותן של הפרסומים.

20. הרדיו לא ישא בכל נזק העלול להיגרם למחשבך בשל השימוש בקבצים שצורפו במסגרת קבוצות הדיון. עוד יצוין כי בטרם ישתמש המשתמש באלו מן התכנים ו/או הקבצים המצורפים עליו לוודא כי הם ראויים לשימוש ו/או הורדה באמצעות תוכנת אנטי וירוס או בכל דרך אחרת.

21. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרדיו לא ישא באחריות בגין שימוש שהמשתמש עשה באתר שלא במסגרת התקנון.

22. למען הסר ספק, יובהר כי היה ויגרם נזק כלשהו לגולשים אחרים באתר בשל השימוש שביצע משתמש, יהיה המשתמש מחויב לפצות ו/או לשפות את הרדיו בשל כל נזק שיגרם לצד שלישי ו/או לרדיו כתוצאה מן השימוש.

23. היה ויתקבלו תגובות של משתמשים אחרים לפרסום שנמצא באתר, אין הרדיו נושא באחריות בדבר התגובות ו/או התוצאות שתתקבלנה.

24. כמו כן, לא תהיה למשתמש כל טענה בדבר התגובות שיעורר (אם בכלל) כל פרסום שיבחר לפרסם.

25. הרדיו לא יחויב באחריות כלשהי היה ואי אלו מהתכנים שיפורסמו באתר יראו לך בלתי נאותים ו/או ראויים ו/או מנוגדים ו/או פוגעניים.

26. הרדיו לא יחויב בגין כל נזק באשר לתכנים המפורסמים לרבות עוגמת נפש ו/או עלבון ו/או נזק עקיף או ישיר.

27. כל האמור בהסכם זה מתייחס גם לנציגי הרדיו הפועלים מטעמו.

פרסום מסחרי:
28. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, זהו המקום להדגיש כי הרדיו וכן כל מי שקיבל היתר ישיר מהרדיו הם והם בלבד רשאים לפרסם במסגרת אתר זה מסרים מסחריים ו/או מודעות מסחריות ו/או פרסומות מסחריות.

29. הרדיו לא יהיה אחראי לפרסומים המפורסמים ברדיו ע"י מפרסמים פרטיים, לפיכך כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית של המפרסם.

30. כמו כן, הרדיו אינו מפקח על התכנים המפורסמים ואינו אחראי על האמור בפרסום מסחרי זה.

31. יודגש כי הפרסום באתר אינו מהווה המלצה לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים.

פורום מקצועי:
32. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרדיו לא ישא בכל אחריות בדבר התייחסות המשתמשים לתשובות שהתקבלו בקבוצות הדיון לשאלות שבמומחיות (לדוגמא: פורום ביטוח, רפואה, משפטים ופסיכולוגיה).

33. יובהר, כי תשובות אלו אינן מהוות עצה מקצועית ואינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי. כמו כן אין הרדיו אחראי למהימנותן ו/או שלמותן ו/או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר, כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות דעת על ידי בעל מקצוע מתאים. היה והחליט המשתמש לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר, שימוש זה הינו באחריותו הבלעדית והמוחלטת

קניין רוחני:
34. יובהר בזאת, כי כל סימן מסחרי ו/או זכויות קנייניות המצויים באתר הינם בבעלות הרדיו או נמצאים באתר כחלק אינטגראלי ממנו באישור הצד השלישי.

35. מידע לעניין זה הינו שמות וסימנים מסחריים של האתר, תוכנות, קבצים, טקסטים וכל חומר אחר הנמצא באתר.

36. לפיכך, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להעביר ו/או להציג בפומבי או לעשות שימוש כלשהו במידע לרבות העברתו לצד שלישי.

37. יודגש כי לא ניתן לעשות כל שימוש בסימנים ו/או בזכויות המופיעים באתר אלא באישור בכתב ומראש מאת הרדיו.

כללי:
38. כל מידע שיפורסם באתר ימחק באופן אוטומטי בחלוף פרק זמן שיקבע ע"י מנהלי הרדיו וכן בהתאם לכמות ההודעות והמסרים בפורום בו פורסם המידע.

39. יובהר בזאת כי משתמש שהודעתו נמחקה ו/או הוסרה בכל דרך ומכל סיבה לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו.

40. זאת ועוד, הרדיו רשאי למחוק לאלתר כל מסר שמשתמש מסר לפרסום וזאת בכל עת שימצא כי המשתמש הפר את תנאי השימוש או שהמשתמש עשה מעשה ו/או מחדל העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר זה.

מבנה האתר:
41. הרדיו רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ואת היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם.

42. יובהר בזאת, כי השינוי דלעיל אינו כרוך בהודעה כלשהי מראש והינם תוצאה בין היתר של שינויים באופי הדינאמי של האינטרנט והשינויים הטכנולוגים המתרחשים בו.

43. זאת ועוד, יתכן כי בזמן ביצוע השינויים יגרמו תקלות ו/או אי נוחות זמנית.

44. מובהר בזאת כי למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הרדיו בגין ביצוע שינויים אלו או תקלות שיגרמו בשל כך.

45. כידוע, שירותי האתר ניתנים ללא חיוב לפיכך רשאי הרדיו להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר כולם או מקצתם ואף לסגור את האתר וזאת ללא הודעה מוקדמת. בהקשר זה יצוין כי הרדיו יעשה מאמצים לפרסם הודעה מוקדמת על סגירת האתר.

46. אין בסגירת האתר משום חובה למסור הודעה אישית למי מהמפרסמים.

47. כמו כן, עם הפסקת הפעילות באתר יהיה רשאי הרדיו למחוק מסרים שפורסמו באתר ע"י משתמשים גם אם טרם הגיע מועד סיום הפרסום על פי תקנון זה.

48. משתמש הבוחר להשתמש באתר זה כמוהו כמשתמש שיודע ואף מסכים שהשירות באתר זה ניתן לשימוש כמו שהוא (As - is) ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי נענע בגין תכונות השירות ו/או אופיו ו/או יכולותיו ו/או מגבלותיו.

49. הרדיו אינו מתחייב כי השירות לא יופרע ויינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות ואף יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי רדיו קול רגע או מפני נזקים קלקולים ותקלות (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר).

50. יובהר בזאת, כי השימוש באתר אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי.

51. הרדיו רשאי לשנות את תנאי השימוש דלעיל מפעם לפעם וזאת מבלי למסור על כך הודעה מראש.

52. לפיכך, יש להקפיד ולבדוק עמוד זה לעיתים תכופות.

53. שינוי התנאים תקף עם פרסומם.

סיכום:
54. יודגש שוב, כי משתמש שיפר את תנאי השימוש דלעיל ישפה את הרדיו, עובדיו ומנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן - רווח, תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

55. זאת ועוד, ישפה המשתמש המפר את הרדיו, מנהליו ועובדיו בגין כל טענה תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי גורם כלשהו כתוצאה ממידע שמסר המשתמש לפרסום באתר.

56. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

57. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ו/או עניין ו/או טענה ו/או תביעה הנובע מתקנון זה ו/או השימוש באתר הינו בבתי המשפט במחוז הצפון בלבד.

 
 

תקנון פרסים - רדיו "קול רגע"


להלן פירוט תקנון הפרסים של רדיו "קול רגע"(להלן:"הרדיו"). תקנון זה מסדיר את מימוש הזכייה ע"י המשתתף ו/או זכויות המשתתפים שלא זכו (להלן שניהם: "המשתתף"), בכפוף לתנאים האמורים בתקנון זה.
התחייבותו היחידה והבלעדית של הרדיו הינה כאמור בתקנון זה והרדיו לא יהא אחראי ו/או לא יחויב בחבות כלשהיא אלא בהתאם ובכפוף לתקנון זה בלבד.

חלוקת פרסים:

1. הרדיו יהא רשאי לחלק מעת לעת פרסים בהתאם לפרסומים שיבוצעו על ידו בנוגע למבצע מסוים במהלכו יחולקו פרסים ו/או במסגרת שידוריו הרגילים.

2. במידה והפרס יהא "שובר זכייה" (להלן:"השובר") לקבלת מוצר ו/או חפץ ו/או פריט כלשהוא הרדיו יספק את השובר למשתתף הזוכה.

3. הרדיו יספק את השובר תוך 30 יום מיום הזכייה בדרך של מתן השובר למשתתף הזוכה במשרדי הרדיו. אי הגעה של המשתתף ליטול את השובר תוך 30 יום, כאמור, תהווה ויתור מלא, סופי ומוחלט מצד המשתתף הזוכה והרדיו לא יהא חייב לספק את השובר, אלא במסגרת 30 הימים האמורים לעיל.

4. את השובר ניתן לממש בבית העסק או לקבל תוך 30 ימים בלבד ממועד מסירתו ו/או משלוחו בדואר ובהתאם לתנאים המצוינים על גביו, ככל שמצוינים.

5. 6. מסירת השובר ו/או המוצר ו/או החפץ ו/או הפריט (להלן:"הזכייה") תעשה במשרדי הרדיו בימות השבוע (א' עד ה') בלבד, בין השעות 10:00-15:00.

7. להנהלת הרדיו שמורה הזכות הבלעדית לבטל זכייה של משתתף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך במקרים יוצאי דופן , את המועד לנטילת הזכייה ו/או לשלוח בדואר את הזכייה. הנהלת הרדיו רשאית לבטל זכייה שנעשתה עקב ו/או מעשה בלתי חוקי ו/או שאינו מוסרי, בהתאם לשיקול דעתה.

8. במקרה של זכייה חוזרת ונשנית של מי מהמשתתפים רשאית הנהלת הרדיו לבטל את הזכייה ו/או להודיע למשתתף כי הוא ו/או מי מטעמו מנועים מליטול חלק במשחקים ו/או חידונים ו/או תוכניות נושאי פרסים למשך תקופה של שלושה עד שישה חודשים, בהתאם לשיקול דעת הרדיו.

9. במקרים כאמור לעיל בסעיפים 7-8 המשתתף לא יקבל את הזכייה ו/או ישיבה ו/או ישלם שוויה, הכל בהתאם לשיקול דעתו הרדיו.

10. הזכייה המוענקת, מכל סוג שהוא, הינה באחריותם המלאה של היצרנים ו/או המשווקים ו/או מספקי השירות ו/או בעלי העסק.

11. הרדיו לא יהא אחראי לעצם אספקת השירות נשוא הזכייה ו/או לאיכותו ו/או לעצם אספקת הזכייה ואיכות הזכייה שנמסרה וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש למשתתף הזוכה לא תופנה כלפי הרדיו. חלקו של הרדיו מתמצה בעצם מסירת הזכייה בתנאים האמורים בתקנון זה.


12. מבלי לפגוע באמור לעיל הנהלת הרדיו שומרת על זכותה הבלעדית, במקרה שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה, להמיר את הזכייה באחרת מבלי שיהא בכך לראות בה אחראית כלשהיא לטיבם של אלו או לעצם אספקתם למשתתף.

13. היה והרדיו החליט, לבקשת משתתף, וכמחווה של רצון טוב לשלוח אליו בדואר את הזכייה עצם משלוח הזכייה בדואר רגיל תחשב כמסירה למשתתף שלא יוכל לבוא אל הרדיו בטענות כלשהן בהקשר זה.

14. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף ו/או המנסה להשתתף מצהיר ומסכים כי ברור לו כי עלולות להיות טעויות במהלך בחירת הזוכה והמשתתף מתחייב שלא לתבוע ו/או לדרוש כל דרישה הקשורה בצורה כלשהיא להשתתפותו או לניסיון השתתפותו. כמו כן, במידה ותקלה טכנית או כל תקלה אחרת תמנע זיהוי ו/או איתור משתתף, בין אם זכה ובין שלא, לא תהא למשתתף כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד הרדיו.

15. כללי השתתפות בכל תוכניות ו/או משחק נושאי פרס יהיו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הרדיו. הרדיו רשאי בכל עת להפסיק ו/או לשנות ו/או לבטל את התוכנית ו/או המשחק נושאי הפרס ו/או איזה מתנאיהם.

16. הזכיות המחולקות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה כנגד תשלום ו/או שלא כנגד תשלום.

17. הזוכים ימסרו פרטיהם המלאים והם מרשים לרדיו לפרסם את דבר זכייתם בצירוף שמם וישוב מגוריהם.

18. בהשתתפות במשחק ו/או תוכנית ו/או חידון נושאי פרסים מסכים המשתתף לכל תנאי תקנון זה ומתחייב שלא לתבוע את הרדיו ו/או שלא לבוא אליו בדרישה או טענה כלשהיא.

19. הרדיו שומר על זכותו המלאה לשנות תקנון זה.

  
פרסם אצלנו
תקנון
צור קשר
אודות
91.5 FM 96 2014 © כל הזכויות שמורות, רדיו קול רגע